Bemanning for universiteter og høyskoler

Bemanningsplanlegging for læresteder er et komplekst område der Hypergene Bemanning virkelig kan lette arbeidsbyrden. Gjennom modulen lages bemanningsplaner ut fra data fra flere systemer.

Kursdata hentes for eksempel fra kursinfo, studentdata fra DBH og FS, personalkostnader fra personalsystemet og støtte til prosjekt samt strukturer og hierarkier hentes fra økonomisystemet.

Bemanningsplanleggingen kan deretter brukes som grunnlag for budsjettarbeidet. Modulen støtter to grunnleggende og sentrale prosesser i bemanningsplanleggingen:

  • Rammefordeling av totalt antall timer. Fordelingen kan foretas i flere steg og går via emner, emneansvarlige og til slutt på kursnivå
  • Planlegging av kurs. Her planlegges timene for de respektive kursene ut fra ressursenes uplanlagte og tilgjengelige timer.

Prosessene håndteres i Hypergenes arbeidsflytmotor, og det er mulig å styre hvem som skal gjøre hva, og når. Modulen tilbyr en bemanningsplan for hver enkelt ansatt og brukes som et oppfølgingsverktøy for sammenligning av budsjettert bemanningsplan mot planlagt plan.

En budsjettert plan foretas for alle aktuelle kurs. Planen er åpen, men låses i versjoner etter høstterminen og vårterminen. I oppfølgingsrapporter kan personalet analyseres ut fra ressurs eller organisasjon. Kurs/prognose brytes ned i delmomenter og klokketimer for oppfølging på timer og kroner.

Kundehistorier