Grunnplattform

Grunnplattform

Grunnplattform

Funksjonene i Hypergene bygger på en kraftig, felles grunnplattform, som utgjør selve kjernen i produktet. Med denne plattformen kan kundene oppnå enklere og mer effektiv planlegging, oppfølging og analyse.

Den teknisk innovative plattformen representerer ikke bare fundamentet for de ulike modulene, men utgjør også et enhetlig verktøy for å presentere og distribuere informasjon fra alle de ulike delene av produktet.

Datamodell, beregningsmotor og integrasjon

Sentrale elementer i grunnplattformen er den svært effektive modellen for datalagring samt funksjoner for enkel integrasjon med ulike datakilder og systemer. Her ligger også logikk- og beregningsmotoren i Hypergene, og denne bidrar til at Hypergene er fleksibelt og enkelt å administrere.

Motor for arbeidsflyt og rollebaserte portaler

I grunnplattformen inngår også motoren for arbeidsflyt, som sørger for at prosessene og oppgavene kan planlegges, administreres, gjennomføres og overvåkes. Typiske eksempler på områder der denne motoren spiller en sentral rolle, er for eksempel budsjettprosesser, periodiske rapporter og arbeid med planlegging og målstyring i virksomheten.

Et annet viktig element er de rollebaserte portalene, som bidrar til god analyse og riktige beslutninger ved at riktig informasjon presenteres til riktig person.

Virksomhetsrapportering

Et annet viktig element i grunnplattformen er virksomhets- rapporteringen. Denne funksjonen bidrar i stor grad til å effektivisere og kvalitetssikre ulike former for intern og ekstern rapportering – prosesser som tradisjonelt sett har lagt beslag på betydelige ressurser.

De fleste virksomheter produserer jevnlig rapporter der data fra ulike kilder skal samordnes med analyser som er foretatt av nøkkelpersoner i ulike deler av organisasjonen. Eksempler er månedsrapporter, kvartalsrapporter, årsrapporter og kvalitetsrapporter. Når du utarbeider slike rapporter, må du ofte klippe ut tabeller og diagrammer fra ulike systemer.

Disse elementene må limes inn i dokumenter, der du deretter må omformatere dataene for at de skal gjengis riktig og enhetlig. Så må ulike versjoner av dokumentene ofte sendes frem og tilbake i organisasjonen. Det er tidkrevende å lage rapporter på denne måten, og det kan lett oppstå feil.

Med funksjonene for virksomhetsrapportering forenkles dette arbeidet betraktelig. Du bruker mindre tid på å sette sammen og kvalitetssikre tallene, slik at du i stedet kan konsentrere deg om selve analysen. Med virksomhetsrapportering kan kundene våre selv utarbeide regelmessige rapporter der strukturen ligger fast.

I tillegg til tabeller, nøkkeltall og data som automatisk hentes inn fra ulike deler av Hypergene, kan rapportene også inneholde spesialskrevet tekst og bilder. Et bredt utvalg av funksjoner, maler og løsninger bidrar til at arbeidet effektiviseres betraktelig, samtidig som sluttresultatet både er rolletilpasset, kvalitetssikret og gjenspeiler kundens grafiske profil.

Kundehistorier

Dan Belleus

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan