Enhetlig beslutningsstøtte for læresteder

Det å styre en bedrift handler i praksis om å fastsette mål, planlegge, gjennomføre og arbeide med kontinuerlige forbedringer. For læresteder handler det blant annet om å få en effektiv prosess- og planleggingsstøtte, for eksempel innen budsjett og prognose, virksomhetsplanlegging og prosjektsøknader og oppfølging.

Universitet O Ho¦Êgskolor

Hypergene gir oversikt: Fra det å planlegge og styre med utgangspunkt i virksomhetens mål, krav til tilbakerapportering, oppdrag, finansiering og nøkkeltall, til å iverksette beslutningene ved å involvere og lede hele eller deler av organisasjonen. På denne måten frigjøres det tid du i stedet kan bruke på analyse og utvikling, samtidig som oppdragene og målene omsettes i konkrete resultater.

Budsjett- og prognoseprosessene blir mer effektive ved hjelp av Hypergene. Gjennom avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter kan ledelsen få en oversikt, arbeide med resultatanalyse samt med virksomhetsplaner som bryter ned strategien til mål, nøkkeltall og aktiviteter på mange ulike nivåer, for eksempel per fakultet. I tillegg finnes det tilpasninger som gir grunnlag for prosjektsøknader og gjør bemanningsplanleggingen enklere.

Hypergenes beslutningsstøtte er tilgjengelig som en komplett løsning eller i form av enkeltmoduler. Den tilpasses etter kundens behov og med hjelp av bransje- og virksomhetskompetanse hos medarbeiderne våre.

Sentralt i flere av tilpasningene er arbeidsflytmotoren som finnes i produktene. Den brukes blant annet til å definere prosesser, eventuell struktur for attest og godkjenning samt hvem som gjør hva og når i prosessen.

Hypergenes nyskapende teknologi og plattform gir høy ytelse og skalerbarhet, i tillegg til muligheten for integrasjon med bakenforliggende datakilder, for eksempel . Med et enhetlig produkt for mer effektiv styring er Hypergene Beslutningsstøtte markedets mest omfattende løsning for universiteter og høyskoler. 

Programmer som støtter hele lærestedet virksomhet

Hypergene for læresteder tilbyr en enhetlig systemstøtte for strategi, planlegging, gjennomføring og oppfølging, som beslutningstakere på alle nivåer ved universiteter og høyskoler kan bruke for å håndtere hele virksomhetsstyringen.

Via en webportal får alle raskt og enkelt et tydelig bilde av virksomheten i henhold til egen funksjon/rolle. Økonomi, personal, kurs- og opptaksdata, nøkkeltall, mål og annen informasjon kan presenteres, analyseres og følges opp både på et overordnet og et detaljert nivå.

Løsningen legger til rette for en vesentlig bedre styring av virksomheten, uansett om den innføres i sin helhet eller det kun er utvalgte deler som tas i bruk.

Hypergene er et supplement til eksisterende virksomhetssystemer og gjør informasjonen derfra mer tilgjengelig. Informasjonen hentes automatisk fra virksomhetssystemene og samles og presenteres på en enkel og enhetlig måte.

Informasjonen er derfor alltid oppdatert og tilgjengelig for blant annet å kunne beskrive viktige nøkkeltall for virksomheten. Hypergene for læresteder utgjør en solid plattform for kontinuerlig utvikling av virksomhetsstyring for universiteter og høyskoler.

Processer som støtts i Hypergene

Virksomhetsplanlegging og risikoanalyse – i verktøyet kan lærestedets styringsmodell med resultat- og virksomhetsmål formuleres og formidles. Det gir mulighet for god forankring av organisasjonens langsiktige og kortsiktige mål og oppdrag. Ut fra overordnede mål setter institusjonene og enhetene opp detaljerte virksomhetsmål, planer og handlingsprogrammer som er på linje med og kobles til resultatmål med en tydelig rød tråd.

Hypergenes modul for virksomhetsplanlegging kan også brukes for alle andre planer, for eksempel internkontrollplan, kvalitetsplan, miljøplan, risikoplan og likestillingsplan.

Budsjett og prognose – Med Hypergene får du støtte til effektive budsjett- og prognoseprosesser som blant annet støtter SUHF. Det er enkelt å fordele oppgaver og følge utviklingen når budsjettet utarbeides på ulike nivåer eller i ulike enheter i organisasjonen. Integrasjoner med økonomi- og personalsystemer gjør alle detaljerte resultater tilgjengelig.

Oppfølging og analyse – Integrasjoner med virksomhetssystemer, for eksempel økonomisystem, personalsystem, DBH og FS gir løpende rapporter om den aktuelle tilstanden og den operative gjennomføringen, noe som innebærer en viktig daglig støtte og et felles helhetssyn.

Støtte til prosjekt – Støtter prosessen med søknader på midler til ulike prosjekter, for eksempel forskningsprosjekter.

Løsningen håndterer både søknadsprosessen med tilhørende kalkyler samt prosjektbudsjett på aktivitetsnivå med oppfølging mot resultat. Analyse kan gjøres både av ekstern- og samfinansiering på prosjekt, forskergruppe, kontrakt m.m, noe som kan brukes som grunnlag for bemanningsplanlegging og budsjettarbeid.

Bemanningsplanlegging – Oppfølgingsverktøy for sammenligning av budsjettert bemanningsplan mot planlegging. Støtte for separate prosesser der ansvarlige først fordeler det totale antallet timer på emner, emneansvarlige og kurs.

I neste trinn planlegges timer for de respektive kursene på tilgjengelige ressurser. En del av løsningen er den bemanningsplanen per ansatt som gir en oversikt over planleggingen, og som kan brukes som grunnlag for budsjettarbeidet i neste trinn.

Virksomhetsrapportering – I denne delen av Hypergene kan ulike former for rapportmaler settes sammen, for eksempel månedsrapport, nøkkeltallsrapport og kvalitetsrapport. I rapportene hentes informasjon fra de andre modulene i Hypergene, men brukeren kan også legge inn egne kommentarer til for eksempel budsjettresultatet.

Hvorfor velge Hypergene for læresteder?

  • Et enhetlig produkt for hele virksomhetsstyringen i stedet for flere ulike systemer. Planlegging, oppfølging og rapportering henger sammen.
  • Virksomheten blir oversiktlig, organisasjonen får et felles bilde, nøkkeltall og sammenligninger presenteres enkelt.
  • Det går mindre tid til å sammenfatte data og beregne nøkkeltall. I stedet kan det brukes mer tid på analyse og planlegging av tiltak.
  • Brukervennlig – alle brukere, også dem som bruker programmet sjelden, kommer raskt i gang.
  • Forskere og andre medarbeidere får integrert støtte for prosjektsøknadsprosessen og den løpende oppfølgingen av prosjektet.
  • Ferdige og velprøvde integrasjoner med mange virksomhetssystemer.
  • Lang erfaring med lærestedenes krav til blant annet SUHF-modellen.
  • Standardiserte moduler som passer de fleste behov, kombinert med mulighet for å skreddersy og tilpasse løsninger etter unike behov.
Kundehistorier