5 punkter for bedre styring av organisasjonen

Alle beslutningstakere har en eller annen gang stilt seg spørsmålet om hvordan man kan bli bedre på planlegging, oppfølging og analyse. Og de er ikke alene. De fleste mennesker påvirkes av hvordan styringen av virksomheten fungerer i det daglige. Å vite målsettingen bak det man gjør på jobben, hvordan det går og hvilke rammer man har å forholde seg til, kan kjennes som et selvsagt krav fra de ansatte. Spørsmål om styring vedrører hele organisasjonen.

Og det kan virke lett. Det finnes en strategi for å beskrive hvordan organisasjonen skal nå målene sine, en forretningsplan som sier hvordan de skal agere, og et budsjett der de bryter ned sine mål i et kortere perspektiv. Parallelt foregår det oppfølging og analyse for å forstå, forbedre og utvikle virksomheten. Men i praksis er det vanskeligere. Studier viser at ni av ti organisasjoner i større eller mindre grad mislykkes med å følge opp strategien sin. Utfordringene er blant annet uklare mål, overveldende mengder informasjon og komplekse IT-systemer som ofte har isolerte og separate funksjoner. Resultatet blir at ledelsesgrupper og medarbeidere mangler et felles og relevant helhetsbilde av både strategier, mål og retning slik situasjonen er akkurat nå.
Styringen kan altså bli bedre, noe som også ble vist i en undersøkelse av Hypergene. Beslutningstakere hos Sveriges 500 største foretak fikk spørsmål som sine styreprosesser. 250 foretak svarte og ga innsyn i hvordan de arbeidet, både i hva som var viktig å oppnå og bedømmelsen av egen dyktighet i den respektive prosessen.

Det viste seg at det største forbedringspotensialet var på områdene som dreier seg om handlinger og aktiviteter som er i tråd med målene en har satt seg. Deretter fulgte det å skape effektiv planlegging og oppfølging, det vi si områder som dreier seg om f.eks. budsjettprosesser og å følge opp nøkkeltall, men også å få styringsverktøyene til å lede i en felles retning. Det siste punktet på listen var å sørge for kvalitet og presisjon i styringssystemene – et område som foretakene bedømte at de hadde rimelig bra kontroll på, sammenlignet med de andre områdene. Potensialet er altså der. Men det finnes også utfordringer i forbedringsarbeidet. Ikke minst savner mange en struktur for hvordan de skal arbeide, og iblant også en måte å forholde seg til selve styringsarbeidet på. En komplett fasit finnes ikke, da alle organisasjoner er ulike. Men det finnes fem enkle tommelfingerregler man kan gå ut ifra. De bidrar på sine respektive måter til større fokus og mer forandringskraft. 

I dette whitepaperet deler vi 5 punkter for bedre styring av organisasjonen.
Sentralbord: +46 (0)40 661 1000