Hva er strategisk planlegging?

Strategisk planlegging er grunnlaget for å kunne sette mål, gjøre prioriteringer og få organisasjonens planer til å gå i riktig retning. Når ulike avdelingers planer utgår fra de overgripende målene og samkjøres, får bedriften en felles retning og en felles strategi.

illustration av strategisk planering

I strategiarbeidet går man ut fra forretningsmål, markedsanalyser og innsikt om omverden, kunder og virksomheten. Planleggingen som deretter knytter sammen strategi, mål, aktiviteter og nøkkeltall, kalles ofte strategisk planlegging eller forretningsplanlegging. Forretningsplanlegging har fokus på å generere inntekter, oppnå effektivitet og ta markedsandeler. Offentlig sektor har ikke samme fokus, og der snakker man i stedet om virksomhetsplanlegging.

Forretningsplanleggingen kan ofte oppleves som abstrakt. Det er derfor til stor hjelp hvis strategien og planen kan visualiseres, ettersom den da er enklere å ta til seg. Det at strategien kommuniseres ut i organisasjonen er også en forutsetning for at den skal lede til handlinger som påvirker, som er en forutsetning for å omsette strategien til faktiske resultater.

Det blir også enklere å arbeide med strategisk planlegging hvis det går an å bryte målene ned i delmål og knytte dem til nøkkeltall som kan følges over tid. Dette muliggjør en rød tråd fra strategi, via mål og delmål til muligheten til å måle hvordan organisasjonen presterer kontinuerlig. På engelsk kalles dette i blant for Corporate Performance Management (CPM), selv om CPM også inkluderer den økonomiske styringen.

STRATEGI, MÅL OG PLAN

Strategien er den overordnende retningen, de viktigste prioriteringene og her bør du tenke "helikopterperspektiv". Når du kommer ned til planer og mål, bør du i stedet snakke om taktiske og operative perspektiver.

Forretningsplan og virksomhetsplan bør ses som strategisk arbeid i praksis og den strategiske planen som virksomhetens viktigste styringsdokument. Årsaken til at planene legges, er for å styre organisasjonen i riktig retning.

Ulike deler av bedriften setter strategier for sin del av virksomheten og arbeider mot sine respektive mål, men for helhetens resultat er det avgjørende at disse strategiene, planene og målene er forenlige med det overgripende perspektivet og at dette både fungerer effektivt fra ledelsen og ned i organisasjonen (top down) og fra et operativt nivå og oppover i organisasjonen (bottom up).

Det å styre mot mål i en bedrift kalles ofte målstyring og har likheter med strategisk planlegging, men med fokus på måloppnåelse. Forretnings- og virksomhetsplanen bør dessuten være nært knyttet til den økonomiske planleggingen. Det ene forutsetter det andre og bør inkluderes i samme planleggings- og styringsprosesser.

Budsjett- og prognosearbeid er en sentral og viktig del i bedriftens planleggingsprosesser. Dette kan skje på ulike måter, ofte årlig eller med et rullende 12-månedersperspektiv. Gjennom effektive prosesser og oversikt over den økonomiske planleggingen får ledelsen og beslutningstakere på alle nivåer mulighet til å navigere virksomheten fremover på en effektiv og fleksibel måte. Dette skjer ofte via verktøy som Hypergene.

Ifølge McKinsey har pandemien belyst viktigheten av å raskt kunne tilpasse strategiene sine, ha full kostnadskontroll og tydelig kunne knytte verdiskapende aktiviteter til strategien. I sammenhengen blir selv scenarioplanlegging svært viktig. Alt dette får konsekvenser for budsjettarbeidet og hvordan man planlegger ressurser.

Ifølge Gartner er det første rådet i arbeidet med strategisk planlegging å begynne med budsjett og økonomiske prioriteringer. De mener dessuten at det er viktig at du knytter den strategiske planleggingen til operative mål for at den skal fungere: "Mange organisasjoner mangler en sammenhengende plan for sin strategiske planlegging som på en skikkelig måte oversetter høye virksomhetsmål til funksjonelle mål".

Eksempel på tilpasninger av strategisk planlegging som Hypergene kan hjelpe deg med:

  • Strategisk styring
  • Forretningsplaner
  • Virksomhetsplaner
  • Balansert styring
  • Målstyring
  • Risikoanalyser
  • Kvalitetsplaner
  • Internkontroll

Oppdag hvordan Hypergene kan hjelpe organisasjonen deres med å effektivisere budsjett- og prognoseprosessen, følge opp virksomheten med avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter samt arbeide med målstyring på en måte som bryter ned overgripende planer til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen!

Se en 10 minutters video demo her: