Hva er beslutningsstøtte?

Beslutningsstøtte (decision support) er ulike metoder som støtter beslutningstaking ved å samle inn, foredle og presentere data og informasjon. Definisjonen tydeliggjør at det er mennesker, og ikke datamaskiner, som tar beslutningene.

Beslutsstöd illustration

Beslutningsstøttesystemer benyttes for å omdanne virksomhetsdata til rapporter, dashbord og innsikt, som ledelsen og sjefer kan ta beslutninger basert på. Målet med bruken av beslutningsstøtte er å omdanne informasjon og data som lagres i virksomhetssystemer til beslutningsgrunnlag, som støtter og forbedrer virksomheten.

I noen tilfeller og avhengig av hvilken teknologi som benyttes, kan beslutningsstøtte være ulike former for regelbasert kunstig intelligens. Det vanligste er likevel fortsatt at beslutningsstøtte er synonymt med beslutningsstøttesystemer, som benyttes for å utvinne og presentere data. På engelsk kalles beslutningsstøtte ofte Business Intelligence, og på norsk også for ekspertsystem, men det begrepet er ikke like vanlig i virksomhetsstyring.

Hva utgjør beslutningsstøtte?

En god beslutningsstøtte samler data og gjør dem tilgjengelige med tydelige nøkkeltall som forteller deg og virksomheten din hva som har skjedd, hvorfor det skjedde, og noen ganger også hva som forventes å skje. Når du har den informasjonen, er det lettere å styre mot definerte mål.

Dersom du arbeider i en virksomhet med store datavolum, er det vanskelig å skaffe seg en god oversikt og beslutningsgrunnlag. Spesielt dersom integrasjoner mellom virksomhetssystemene mangler. Her kommer beslutningsstøtten inn i bildet.

For å effektivt og kvalitetssikret kunne utvinne og foredle data til informasjon man kan agere på, er det nødvendig med et datalager. Et datalager er en form for database som er utformet for å gjøre det lettere å velge, behandle og analysere data fra flere virksomhetssystemer. Et godt beslutningsstøttesystem inkluderer også et datalager.

Beslutningsstøtten samler da inn dine data fra de ulike systemene og foredler dem til viktig informasjon og som du kan agere på og ta beslutninger rundt. Beslutningsstøtten innebærer i praksis at strategisk planlegging, budsjetter og prognoser henger sammen og muliggjør oppfølging, analyser og innsikt, som til slutt ligger til grunn for beslutninger.

Eksempler på ulike deler i beslutningsstøtte

Hypergene er et godt eksempel på beslutningsstøtte, ettersom det er en helhetsløsning som dekker de områdene beslutningsstøtte bør dekke.

Strategisk planlegging

Digitaliserer den strategiske planleggings- og oppfølgingsprosessen. Planer kan enkelt defineres og deles med organisasjonen. Medarbeidere på alle nivåer kan bidra i gjennomføringen av initiativ og aktiviteter som harmonerer med strategien.

Budsjett og prognose

Ved å automatisere prosesser og involvere organisasjonen i planleggingsarbeidet legger dere til rette for økt effektivitet, forbedret kvalitet og i siste instans bedre beslutningstaking.

Beslutningsstøtten gir her forutsetninger for en bedre planlegging, der du kan arbeide med rullerende og dynamiske planleggingsmodeller som er optimalisert for planleggingen til akkurat ditt firma.

Analyse og innsikter

I denne delen av beslutningsstøtte-programvaren foretar man analyser, og her finner du rollebaserte portaler og skaper samarbeid. I takt med at datamengdene vokser eksponentielt og informasjon ofte isoleres til ulike systemløsninger, blir det stadig viktigere å gi beslutningstakere innsamlet, sammenhengende og pålitelig informasjon. Du får informasjon til riktig person med rollebasert tilgang til visninger.

Virksomhetsrapportering

Mange organisasjoner bruker unødig tid og krefter på å utarbeide og distribuere regelmessige rapporter, for eksempel ledelsesrapporter, styrerapporter, månedsrapporter eller ulike typer operasjonelle rapporter. Ofte er informasjonen spredt i ulike usammenhengende systemstøtter eller i Excel-filer.

I stedet for at man manuelt må hente informasjon fra ulike kilder og kvalitetssikre data til rapportene, gir beslutningsstøtten deg mulighet til å automatisere regelmessige rapporteringsprosesser i stedet.

KPI-oppfølging

Med stadig større informasjonsmengder blir det vanskeligere og viktigere for sjefer og medarbeidere å kunne fokusere på det overordnede målbildet og de styrende nøkkeltallene som er koblet til målbildet. Da kan de ta beslutninger og handle i riktig retning. Beslutningsstøtte gjør virksomhetsdata om til styrende KPI-er som kan deles med beslutningstakere.


Å ha et målbilde klart for seg, er det første steget i beslutningsstøtte-programvare. Vil du vite mer?

Se en 10 minutters video demo her: