Alt om kontantstrømsanalyse

I tider der omverdenen er mindre forutsigbar, øker betydningen av kontantstrømsanalyse. Samtidig kan prosessen være kompleks og tidkrevende. Her får du vite hva en kontantstrømsanalyse er, hvordan du gjør en kontantstrømsanalyse, hva indirekte og direkte metode er, hvordan den skal se ut og hvordan du kan tenke i analysearbeidet og hvorfor en kontantstrømsanalyse gjøres.

Illustrasjon av kontantstrømsanalyse

Hva er en kontantstrømsanalyse?

Kontantstrømsanalysen er en sammenstilling og en rapport som viser endringen i likvide midler i løpet av en periode (penger inn og penger ut). Kontantstrømmen er et selskaps betalingsstrømmer (forskjellige innbetalinger og utbetalinger).

Kontantstrømmen øker for eksempel når selskapet tar opp et lån og minker når et selskap betaler lånet. Ved beregning av kontantstrøm skal man se bort fra bokføringsmessige poster og helt fokusere på de faktiske inn- og utbetalingene.

Når forutsetningene i markedet endres, blir det ekstra viktig å ha kontroll på kontantstrømmen. Pandemier eller en nedbremsing av økonomien er eksempler på risikoer som kan føre til problemer. Du kan for eksempel måtte håndtere avlyste betalinger fra kunder og plutselige kostnadsøkninger i dine egne innkjøp.

Derfor blir også koblingen til likviditetsbudsjett og likviditetsprognose viktig. I bunn og grunn handler det om å ha kontroll på at du kan håndtere alle utbetalinger i den løpende virksomheten.

Årets kontantstrøm er summen av inn- og utbetalinger i løpende virksomhet, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.

Hvordan gjør man en kontantstrømsanalyse? Indirekte og direkte metode:

De fleste bruker såkalt indirekte metode for å gjøre en kontantstrømsanalyse. Du begynner da med det rapporterte resultatet og justerer for poster som ikke påvirker kontantstrømmen, som for eksempel avskrivninger, nedskrivninger og skatt. Du får da frem kontantstrømmen fra den løpende virksomheten før endring av driftskapital.

Med direkte metode tar du ikke utgangspunkt i resultatregnskapet, men ser direkte på innbetalinger og utbetalinger. Du regner frem kontantstrømmen fra den løpende virksomheten, før betalte renter og skatter.

Den enkleste måten å gjøre en kontantstrømsanalyse på er å ta utgangspunkt i en mal, for at du ikke skal gå glipp av noe. Du har imidlertid mer å vinne på å bruke et budsjett- og prognoseverktøy som støtter kontantstrømsanalyser.

Eksempler på hvordan du kan dele inn din kontantstrømsanalyse:

  • Driftsvirksomhet: Salg, varelager, fordringer, kortsiktig gjeld, årets resultat og justeringer for avskrivninger.
  • Investeringsvirksomhet: Anskaffelse og salg av materielle anleggsmidler og andre typer investeringer.
  • Finansieringsvirksomhet: Emisjon, utbetalt utbytte, konsernbidrag og opptak eller avdrag på lån.
  • Kontantstrøm fra investeringsvirksomhet: Materielle og finansielle anleggsmidler.

Inndelingen av kontantstrømsanalysen viser hvordan pengene har beveget seg i løpet av perioden, hvor de har kommet fra og hvor de har gått. Den viser altså de ulike kontantstrømmene. Det er viktig for den som gjennomgår analysen å kunne vurdere hver kontantstrøms relative betydning for selskapets finansielle stilling, likviditetssituasjon og kontantstrømmenes innbyrdes sammenheng.

Hvordan skal du analysere kontantstrømmen?

  • Positiv kontantstrøm

Å ha en positiv kontantstrøm (når driftsinntektene overstiger nettointektene) er en sterk indikator på et selskaps evne til å forbli solvent og at selskapet vil kunne vokse på en bærekraftig måte.

  • Se utover din positive kontantstrøm

Et positivt investeringskontantstrøm og negativ operasjonell kontantstrøm kan for eksempel signalisere problemer. Det kan indikere at ditt selskap selger av eiendeler for å betale for driftskostnader, noe som ikke alltid er bærekraftig.

  • Analyser din negative kontantstrøm

Negativ kontantstrøm trenger ikke å være dårlig. Det kan forklares gjennom investeringer dere har gjort. En positiv operasjonell kontantstrøm og en negativ investeringskontantstrøm kan bety at dere tjener penger og bruker dem for å vokse.

  • Operasjonell kontantstrømsmargin bygger tillit

Den operasjonelle kontantstrømsmarginen måler kontanter fra driftsvirksomheten som en prosentandel av salgsinntektene i hver periode. En positiv margin viser lønnsomhet, effektivitet og resultatets kvalitet.

  • Beregne ditt frie kontantstrøm

Det du har igjen etter å ha betalt for driftsutgifter og investeringer er fri kontantstrøm. Dette kan brukes til å betale ned hovedstol, renter, kjøpe tilbake aksjer eller erverve et annet selskap.

Finansieringsanalyse og fri kontantstrøm

Aksjesparere, aksjeanalytikere og investorer snakker noen ganger om kontantstrømsanalyse som en "finansieringsanalyse". Motivet bak en finansieringsanalyse kan gjøre at kontantstrømsanalysen ser annerledes ut. For eksempel kan investorer ønske å se på operativ kontantstrøm for å bedømme et selskaps evne til å overleve.

Aksjesparere bør se kontantstrømsanalysen som en forlengelse av en fundamental analyse (hva en bedrift er verdt).

Frie kontantstrømmer er et begrep som ofte diskuteres i aksjevurdering. Den frie kontantstrømmen er penger som aksjonærene kan gjøre hva de vil med, er beskattet og kan brukes til utbytte.

Frie kontantstrømmer regnes ut ved å ta kontantstrømmen fra den løpende virksomheten (etter endring i driftskapital) og trekke fra kontantstrømmen fra investeringer.

Frie kontantstrømmer er også en nøkkelindikator brukt i aksjeanalyse og sikter til å vise en bedrifts "virkelige fortjeneste": Det som blir igjen til aksjonærene i form av utbytte, tilbakekjøp av aksjer, nedbetaling av lån, likvide midler eller investering i virksomheten.

Frie kontantstrømmer er vanskeligere å pynte på, i motsetning til resultatregnskapets rapporterte fortjeneste som kan forbedres med for eksempel avskrivninger.

Hvorfor gjør man en kontantstrømsanalyse?

De fleste bedrifter som gjør en kontantstrømsanalyse gjør det fordi det kreves i henhold til årsregnskapsloven, men det kan være en god idé å gripe anledningen og bruke kontantstrømsanalysen som et verktøy for å ta pulsen på din bedrift, se trender og problemer, og gjøre justeringer.

Kontantstrømsanalysen fungerer også som et verktøy for sammenligning (også for investorer), gir en oversikt over inntekter, utgifter og forventede fremtidige kontantstrømmer i et selskap, eventuelt i forbindelse med finansiell scenarieplanlegging.

Kontantstrømsanalyse er også en måte for interessenter, som långivere og ledelse, å enkelt kunne se hvor pengene har gått og hvordan selskapet fungerer. Internt bidrar kontantstrømsanalysen til økt kontroll over likviditet og eksternt ligger interessen nærmere tilbakebetalingskapasitet, finansiell styrke og fremtidig lønnsomhet.

Det kan for eksempel være slik at det går bra for selskapet, men det er ingen penger. Da gjøres en kontantstrømsanalyse for å finne svar som; stort lager, kundefordringer eller lange kredittider. Da kan en løsning være å ta opp et lån.

Kontantstrøm og risiko

Tenk også over deres risikostyring og om den inkluderer kontantstrømmen. Under raske kriser aktualiseres problemer med likviditetsforsyning. I tillegg til å håndtere den likviditetsmessige hverdagen, kan en krise føre til at du ikke har råd til å gjøre investeringer.

Det er en god idé å styrke kontantstrømmen langsiktig og gjøre den mer robust. Dette gjøres ved å bygge en kultur ("Cash culture") rundt likviditet gjennom mennesker, struktur og prosessdimensjoner, i henhold til McKinsey.

Å også være bevisst på risikoer, analysere dem, ha en ansvarsstruktur rundt håndtering av risiko og en risikokultur, hjelper deg å sikre en bærekraftig kontantstrøm.


Se en 10 minutters video demo her: