Budsjett og prognose for universiteter og høyskoler

Med mer enn ti svenske og norske læresteder som kunder har Hypergene både erfaringen og kompetansen som kreves for å kunne støtte SUHF-modellen. Beregninger og konsolidering av alle deler skjer automatisk, noe som sparer tid i budsjett- og prognosearbeidet.

Blant kundene våre finner vi for eksempel Lunds Universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Mittuniversitetet og Södertörns högskola.

Tydelig prosess

Med Hypergene Budsjett og prognose kan man enkelt fordele oppgaver og følge utviklingen når budsjettet utarbeides på ulike nivåer eller i ulike enheter i organisasjonen. Kjernen i løsningen er prosesstøtten: en motor for arbeidsflyt som strukturerer og overvåker oppgavene som skal utføres, og hvor i prosessen disse oppgavene befinner seg.

Motoren sikrer også effektiv håndtering av et høyt antall brukere. Et vanlig scenario hos kundene våre er at prosessen innledes med å jobbe med rammer og sentral fordeling, for eksempel av inntekter. Som en del av rammeverket inngår ofte de felles kostnadene som skal fordeles på flere nivåer; felles for universitetet, felles for fakultetet og felles for institusjonen. Deretter kan det respektive fakultetet, institusjonen og enheten budsjettere virksomheten sin. Til slutt kan det totale budsjettet avstemmes og justeres.

I programmet fordeles ansvaret tydelig for de ulike momentene, og det er enkelt å følge opp hvilke deler som er utført. Dette gir god kontroll over hvordan budsjettprosessen skrider frem. Et oppdatert totalbudsjett er i tillegg alltid tilgjengelig for kontroll og avstemming.

Ferdige funksjoner

Programmet inneholder ferdige funksjoner og prosesser for blant annet fordeling av midler, budsjettering av personalkostnader, budsjettering av nyinvesteringer og kapitalkostnader, ressursfordelte inntekter og kostnader og fordeling av felleskostnader. Det er også mulighet for rullerende budsjettering for 12 måneder og budsjettering for flere år. Funksjonene kan innføres trinnvis eller ved at man tar grep om hele budsjett- og prognoseprosessen fra starten av.

Erfaring er viktig

Hypergenes virksomhetskonsulenter har lang erfaring med praktisk arbeid med økonomisk planlegging for læresteder og andre myndigheter. De bistår med kunnskap og råd om ulike budsjettmodeller, hvordan hele budsjettprosessen kan effektiviseres og hvordan det kan skapes en tett kobling mellom virksomhetsplanleggingen og den økonomiske planleggingen.

Kundehistorier