Hva er virksomhetsstyring?

Virksomhetsstyring er alle handlinger ledelsen på ulike nivåer foretar for å oppnå et visst resultat. I det inngår å lede, styre og utvikle virksomheten slik at de ressursene du har, brukes så effektivt som mulig for å nå målene dine. Styringen kan beskrives som en syklus med delene "planlegging", "gjennomføring" og "oppfølging".

verksamhetsstyrning illustration

Det å utvikle og forbedre virksomhetsstyringen er noe de fleste bedrifter og offentlige organisasjonen arbeider med. Og det er kanskje ikke så overraskende, med tanke på risikoene knyttet til ineffektiv styring. Å vite målsettingen med innsatsen, hvordan det går og hvilke forutsetninger man har å forholde seg til, kan kjennes som et selvsagt behov hos de ansatte.

På samme måte forventer bedriftslederne at deres strategier og planer etterleves og implementeres. Manglende styring kan føre til at det operative arbeidet går i en annen retning enn mot virksomhetens mål og strategier. En fungerende virksomhetsstyring bidrar til å tette det gapet.

EFFEKTIVE BESLUTNINGSPROSESSER

I virksomhetsstyringen inngår det å planlegge og investere ressurser effektivt. Det arbeidet skjer i en kontekst og med betingelser som ofte involverer mange deler av virksomheten. Derfor er tilgangen til nøkkeltall og informasjon fra mange kanter viktig. Ut fra det kan beslutningstakere på mange ulike nivåer i virksomheten overveie hvilke forbedringer som gir best resultat.

For å bli til et godt beslutningsgrunnlag må informasjonen bearbeides, sammenstilles og presenteres på en måte som gjør virksomhetsstyringen enklere. I den delen av arbeidet sliter mange organisasjoner med mye manuelt arbeid, dårlig datakvalitet og systemstøtte som ikke støtter virksomhetens behov.

I virksomhetsstyringen inngår også det å knytte sammen ulike styringsprosesser. Ledelsen på ulike nivåer må kunne knytte sammen forretningsplanleggingen med den finansielle planleggingen i tillegg til å få aktivitetene i virksomheten til å utgå fra og bidra til mål og strategier. Her spiller både kommunikasjon og prosesser og systemstøtte inn.

I sammenhengen blir det også viktig hvilken styringsmodell man arbeider ut fra. Eksempel på styringsmodeller er balansert målstyring, tillitsbasert styring, total quality management og lean. I praksis har mange virksomheter delvis egenutviklede styringsmodeller med innflytelse fra etablerte modeller, men også fra bransjekolleger og medarbeidernes tidligere erfaringer.

VIRKSOMHETSSTYRING KONTRA ØKONOMISTYRING

Virksomhetsstyringen har vokst frem som en utvikling av økonomistyringens snevrere fokus på budsjett og den finansielle informasjonen. Visse kritikere har ment at økonomistyringens nøkkeltall med historiske data leder til et for reaktivt handlingsmønster. Risikoen er at man mister andre avgjørende perspektiver, for eksempel kundetilfredshet, innovasjon, kvalitet og personalutvikling.

Det finansielle perspektivet kan også oppleves som såpass abstrakt at det er vanskelig for ansatte å se koblinger mellom de finansielle målene og den egne virksomheten. Risikoen er da at ledelsen ikke får tidlige signaler om endringer i virksomheten og bransjen. Derfor velger flere og flere å arbeide med driverbaserte og virksomhetsnære budsjettmodeller snarere enn kontobaserte.

En annen forskjell mellom virksomhetsstyring og økonomistyring handler om hvem som har informasjonen. I virksomhetsstyringen rettes informasjonen til både sjefer og medarbeidere, samtidig som innholdet er mer verdiorientert, det vil si inneholder mer enn budsjett/resultat. Informasjonen gjøres dessuten tilgjengelig ved behov, snarere enn sendes ut ved jevne mellomrom. Du vil stimulere til proaktiv handlingsorientering snarere enn reaktiv.

Samtidig kan man argumentere for at økonomistyringen er en viktig og sentral del av den moderne virksomhetsstyringen som har vokst frem. Det handler derfor ikke om å velge det ene eller det andre. Snarere er en effektiv og velfungerende økonomistyring avgjørende for at virksomhetsstyringen skal fungere.

ANSVARET FOR VIRKSOMHETSSTYRINGEN

Det er administrerende direktør som beslutter hvordan virksomheten skal styres for å nå målene. Administrerende direktør utpeker en ledergruppe der medlemmene ofte er ansvarlige for sine respektive deler av virksomheten og hvordan de virker sammen på en effektiv måte. Ofte har økonomisjefen et ansvar for flere av prosessene innenfor økonomi- og virksomhetsstyringen og de systemstøttene som brukes.

Antakeligvis avhenger det av om økonomistyringen har en såpass viktig rolle at virksomhetsstyringen har sin base der. Det er ikke sjelden at en eller flere controllere er involvert i arbeidet med ulike ansvarsområder. I offentlig sektor er det ofte roller som kvalitetssjef eller virksomhetsutvikler med i arbeidet.

Hypergenes programvare gir deg forutsetninger for å knytte sammen strategier med mål, nøkkeltall og aktiviteter. I tillegg kan du jobbe med både virksomhetsstyring og den finansielle planleggingen i ett og samme verktøy.

Se en 10 minutters video demo her: