Business Control – Hva gjør en Business Controller?

Business Control er arbeidet som utføres av en Business Controller og handler i stor grad om å frembringe, analysere og presentere relevante beslutningsunderlag for ledere i en organisasjon.

Business Control – Hva gjør en Business Controller

Business Controllere er en del av økonomiavdelingen og utfører arbeid rundt økonomisk analyse, økonomiske prognoser, finansiell planlegging og oppfølging.

Arbeidet med Business Controlling ledes ofte av en CFO, Head of Business Control eller en Head of Controlling. En controller har nesten alltid studert økonomi ved høyskole eller universitet, og det samme gjelder for de som arbeider som Business Controllere (som noen ganger også kalles driftscontroller eller bedriftsøkonom).

Andre controllere jobber også med økonomi- og virksomhetsstyring, men en business controller arbeider nærmere forretningen og skal i sin rolle bidra til bedriftens styring, være fremtidsrettet, oppfølgende, forklarende, gjerne strategisk og fokusert på å forbedre prosesser eller kontroll. De rapporterer oftest til CFO.

Betegnelsen 'driftscontroller' er noe vanligere innen offentlig sektor, og betegnelsen 'business controller' er vanligere innen privat sektor, men har store likheter, med forskjellen at fokus på lønnsomhet ikke eksisterer på samme måte i offentlig sektor.

Betegnelsen 'bedriftsøkonom' bør sees som den norske oversettelsen av Business Controller og er ikke like vanlig forekommende.

En Business Controllers arbeidsoppgaver

En business controllers arbeidsoppgaver ligger nærmere virksomheten og forretningen enn andre controllerroller. Business controllere må derfor kunne se hele bildet av organisasjonens mål, formål og forretning, for at de skal kunne knytte virksomhetsnær informasjon til sin analyse, de beslutningsgrunnlagene som settes sammen, og kunne analysere utfall knyttet til målene.

Siden Business Controllere kommuniserer med virksomheten om økonomiske data og virksomhetsdata, innebærer det en påvirkning på forretningsutviklingen (virksomhetsutviklingen). Det kan for eksempel handle om å utarbeide beslutningsgrunnlag når forretningsplanen trenger å oppdateres eller samarbeide med ledere når budsjettet skal legges.

Business Controllere er vanligere i større selskaper ettersom de ikke alltid er like "hands-on" som andre deler av økonomiavdelingen (for eksempel regnskapsøkonomer). Mindre selskaper kan ha vanskeligheter med å allokere ressurser til analyse og fremtidsutsikter, mens større organisasjoner har en større utfordring når det gjelder informasjonsspredning, å skape riktige beslutningsgrunnlag og å gjennomføre sin strategi.

Eksempler på arbeidsoppgaver som inngår i en Business Controllers jobb

 • Oversette strategiske mål til målbare nøkkelindikatorer.
 • Forstå hva som skjer i markedet og proaktivt handle ved å bidra til oppdaterte prognoser.
 • Analysere forretningsprosesser og rapportere disse til ledelsen.
 • Kontroll og overvåking av forretningsprosesser, budsjett og budsjettering.
 • Initiere forbedringsprosesser innen økonomi- og virksomhetsstyring sammen med interne interessenter og etablere kontroll og måling av implementeringen.
 • Gjøre kommersielle analyser og utarbeide finansielle scenarioanalyser.
 • Rapportere resultater til ledelsen for at endringer skal kunne gjøres i tide og målene på den måten nås.
 • Kommunisere med interne og eksterne interessenter (ofte revisorer). Innen Business Control er det ekstra viktig å se resten av organisasjonen som kunder og kommunisere om økonomi på riktig måte.
 • Gå gjennom finansielle rapporter for å sikre at de er korrekte og komplette.
 • Sammen med CFO evaluere virksomhetens økonomiske resultater ved å analysere rapportene.
 • Analysere finansielle data for å identifisere trender, forbedringsmuligheter og risikoer.
 • Prognostisere fremtidige behov for investeringer eller ressurser.
 • Implementere kontroller for å sikre overholdelse av lover og forskrifter angående finansiell rapportering og avsløringer.

Se en 10 minutters video demo her: