Styringsmodeller og styringsfilosofier

Det finnes utallige modeller for styring som er mer eller mindre kjente. Modellene har ofte ulike engelske akronymer. De har utviklet seg og blitt flere gjennom tidene. Noen av dem, flere med innbyrdes slektskap, beskrives kortfattet nedenfor.

Illustration av man som pekar på datorskärm

Til tross for de ulike modellenes mangfold og popularitet, er det svært vanlig at organisasjoner selv har utviklet styringsmodellene sine. Ofte er de inspirert av en eller flere allerede etablerte modeller.

EKSEMPEL PÅ STYRINGSMODELLER OG NØKKELBEGREPER

"Empowerment" er det vanlig uttrykk i bransjen som representerer overbevisningen om at delaktighet og åpenhet i styring og oppfølging styrker virksomheten og arbeidsmiljøet og fører til gode resultater. Begrepet betyr at et individ i en organisasjon, stat eller gruppe skal kjenne at det har makt over sin egen situasjon, arbeidsoppgaver eller nærmiljø. Individet skal kjenne seg bemyndiget.

Empowerment har blitt mye brukt siden 1980-90-tallet innen organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Ofte brukes begrepet "lært hjelpeløshet" i organisasjons- og adferdspsykologi som er motsatsen til empowerment (eller egenmakt).

I bedrifter eller organisasjoner der medarbeidere kjenner at de ikke kan påvirke situasjon, oppstår det ofte dårlig kundebehandling og lav effektivitet. Derfor er det i alles interesse å etablere organisasjoner med en sterk "egenmakt" i motsetning til "lært hjelpeløshet".

OKR (Objectives and Key Results) er et populært målstyringsrammeverk som hjelper bedrifter med å implementere og utføre strategien sin. Fokuset ligger på samarbeid, spore fremgang, lage tilpasninger og oppmuntre til engasjement rundt målbare mål. Fordelene med OKR er blant annet et høyere fokus på viktige resultater, økt åpenhet og bedre strategisk retning (kuriosa: Google bruker OKR).

Hoshin Kanri er en japansk sjutrinnsprosess som brukes i strategisk planlegging. Metoden ble introdusert av professor Yoji Akao på 1950-tallet og betyr kompasstyring (kontroll-/administrativ retning).

Hoshin Kanri forenkler ressursprioritering, gir sjefer innsikt i prestasjoner, kommuniserer strategien tydelig og bredt og gir en tydelig forståelse av den nåværende situasjonen. Det finnes tydelige koblinger mellom Hoshin Kanri og "the Deming Cycle".

Just-In-Time (JIT) er en idé om å begrense lagerbeholdningen til et minimum. Krever mye av BI og intern kommunikasjon. Etablert hos Ford på 1920-tallet.

Activity-Based Costing (ABC) er en metode for å identifisere sammenhengen mellom kostnader og aktiviteter i en organisasjon med formål om å få oversikt over de virkelige kostnadene. Et poeng er å føre over indirekte kostnader på direkte. Etablert på slutten av 1980-tallet med aner fra 70-tallet.

Business Process Reengineering (BPR) er en effektiviseringsmetode som stammer fra prosesser (fra idé til ferdig produkt) i stedet for funksjoner i organisasjonen. Vil skjære bort alt arbeid som ikke legger til verdi for kunden (etablert i 1990).

LEAN - Lean Production er en filosofi om hvordan man håndterer ressurser. Formålet med LEAN er å identifisere og eliminere alle faktorer i en produksjonsprosess som ikke skaper verdi for sluttkunden. Enkelt uttrykt handler det om «Mer verdi for mindre arbeid».

De grunnleggende prinsippene i Lean Production bunner i ideer fra blant annet Taylor som med Scientific Management inspirerte Ford til å skape et produksjonssystem for masseproduksjon.

IIP - Investors in People er en internasjonalt anerkjent standard for kvalitetsutvikling. Det sentrale er medarbeidernes kompetanse og hvordan den kommer til nytte i organisasjonen, faktorer som er avgjørende for organisasjonens attraksjons- og konkurransekraft.

Formålet med standarden er å sørge for at: (1) Kompetanseutvikling faller sammen med og støtter formålet og målet med virksomheten. (2) Sjefene tar helhetlig grep om medarbeidernes utvikling. (3) Medarbeiderne kjenner seg engasjerte i virksomhetens og arbeidskollegenes utvikling

Balanced Score Card (BSC) er en modell for å måle mer enn bare finansielle måletall (derav "balansen"). "Ledelsen kan jo ikke påvirke finansresultatet dirkete – det er mye annet ledelsen lettere kan endre på." Balansert styringskort inneholder dimensjoner for finans, prosess, kunde samt læring og utvikling.

Modellen og arbeidsmåten ble etablert i 1992 og fikk stor spredning. Talspersonene presenterte en struktur for kompakt og begripelig informasjon, sammenheng mellom måling og strategi samt en systematikk for å erstatte rendyrket finansiell planlegging og oppfølging. Modellen er videreutviklet i mange oppdaterte versjoner.

ISO - Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen er et internasjonalt standardiseringsorgan, representert av nasjonale standardiseringsinstitusjoner som arbeider med industriell og kommersiell standardisering, flere viktige innenfor ledelses-, kvalitets- og miljøområdene (gruppene ISO 9000 og ISO 14000). ISO startet opp i 1947. Det å ta utgangspunkt i prosesser i stedet for funksjoner er krav når slike ledelsessystemer bygges opp.

ISO er en ikke-statlig organisasjon med kraftfull evne til å sette standarder. I praksis virker de som et konsortium med sterke bindinger til landenes myndigheter. Medlemmene er formelt nasjonale standardiseringsorganer fra hvert land og til og med større selskaper. ISO-standardene har raskt blitt akseptert internasjonalt og brukes av nesten alle land.

Total Quality Management (TQM) er en filosofi som går ut på å fokusere på kvalitet i alt som bedriften foretar seg, fra prosesser til produkter. Etablert i USA på 1980-tallet med japansk inspirasjon.

HAR DU VANSKELIG FOR Å FÅ STYRINGSMODELLEN DIN TIL Å FUNGERE?

Det å definere og etablere en styringsmodell og/eller styringsfilosofi i virksomheten er ikke alltid enkelt. Det blir derfor desto viktigere å ha en systemstøtte som muliggjør at du som sjef kan involvere virksomheten i planleggingsarbeidet, på samme måte som å skape en tydelig rød tråd mellom strategier og det som skjer i hverdagen.

Hypergenes programvare gir deg forutsetninger for å knytte sammen strategier med mål, nøkkeltall og aktiviteter. I tillegg kan du jobbe med både virksomhetsplanlegging og den finansielle planleggingen i ett og samme verktøy.

Se en 10 minutters video demo her: