Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) er en samlebegrep som beskriver hvordan du og organisasjonen din bedre kan forstå virksomheten deres og ta bedre beslutninger gjennom å bruke metoder og prosesser for å utvinne og strukturere data og informasjon.

illustration av BI

Business Intelligence kan ses som en kombinasjon av forretningsanalyse, datautvinning, datavisualisering og datainfrastrukturen i seg selv. Business Intelligence er også tett knyttet til Business Intelligence-verktøy som muliggjør bruken.

Gjennom integrasjoner med ulike kildesystemer lagres data i et datalager og gjennom BI-verktøyet har du som regel mange muligheter til å vri og vende på dataene dine for å kunne analysere det du vil, ut fra de dataene du har i datalageret ditt. Integrasjonsmessig kan det dreie seg om CRM-systemer, personalsystemer og ERP-systemer.

Dataene og informasjonen som utvinnes, visualiseres og rolletilpasses ofte i BI-verktøyet slik at beslutningstakere lettere skal kunne forstå, analysere og fatte beslutninger ut fra informasjonen.

I 1989 definerte Gartner Business Intelligence som "et samlebegrep for ideer og metoder for å forbedre bedrifters beslutningstaking gjennom bruken av faktabaserte støttesystemer". En økende utfordring siden den gang er at de "fakta" som i dag består av "data", befinner seg i mange ulike systemer og filer.

BUSINESS INTELLIGENCE ER FORRETNINGSINNSIKT

Den innsikten som oppnås blir til beslutninger, og disse beslutningene påvirker virksomheten i riktig retning. Derfor kalles ofte Business Intelligence for forretningsinnsikt på norsk og handler i bunn og grunn om å analysere og presentere informasjon.

Økende mengder data gir deg muligheter, men kan også oppfattes som uutnyttet hvis de ikke brukes. Et forretningsstøttesystem hjelper deg med å fatte velbegrunnede beslutninger gjennom effektiv informasjonshåndtering og en effektiv analyse og oppfølging.

Et godt BI-verktøy må derfor kunne hente inn data fra både Excel som å integrere mot mange ulike kildesystemer og deretter få dataene til å fungere sammen. Ideen er at BI-verktøyet skal skape flere muligheter enn de respektive systemene hadde klart hver for seg.

Mange ganger innebærer dessuten BI-systemet at mye manuelt arbeid rundt datainnsamling og kvalitetssikring kan unngås. Resultatet blir et beslutningsgrunnlag som er mer kvalitativt og relevant – og aller helst tilgjengeliggjort i riktig omfang, for rett person til rett tid.

Spørsmålet om å tilgjengeliggjøre beslutningsgrunnlag henger sammen med mulighetene til å skape og distribuere rapporter (både internt og eksternt). I mange virksomheter er dette et tidkrevende og manuelt arbeid.

I vurderingen av BI-verktøy bør derfor rapportfunksjonalitet være en minst like viktig del som visualisering. Begge delene er viktige ut fra så vel effektivitet, som muligheter til å fatte velbegrunnede beslutninger.

HVORFOR BRUKE ET BUSINESS INTELLIGENCE-SYSTEM?

 • Organisasjonen blir mindre personavhengig.
 • Du fatter bedre beslutninger.
 • Du kan måle resultat og måloppnåelse.
 • Virksomheten får et felles bilde av virkeligheten.
 • Kvaliteten i både data og beslutninger økes.
 • Automatiseringer og den tiden det sparer.
 • At svakheter og styrker tydeliggjøres. Potensielle problemer oppdages.
 • Økt operasjonell effektivitet.
 • Flaskehalser identifiseres.
 • Unødvendige kostnader identifiseres og du kan minske kostnader og risikoer gjennomgående.
 • Du sparer tid (effektiviserer) og muliggjør nye samarbeidsformer. Interne prosesser forbedres.
 • Potensielle nye inntektsstrømmer tydeliggjøres eller muligheter innenfor eksisterende inntektsstrømmer synliggjøres.
 • Du kan finne nye konkurransefordeler.

Avslutningsvis handler det om å slippe store mengder manuell håndtering og kunne fatte raskere og bedre beslutninger. Resultatet du får har å gjøre med hvor godt systemet passer deg, hvor bra analysen blir og hvor god oppfølgingen er.

BUSINESS INTELLIGENCE OG NØKKELTALL

Innenfor Business Intelligence er begrep som mål og nøkkeltall viktige. Disse brukes for å følge og vurdere hvor godt virksomheten presterer i forhold til målene. Nøkkeltall kan blant annet deles i lønnsomhetsmålinger, virksomhetsmålinger og finansielle målinger. Ulike virksomheter vektlegger nøkkeltall forskjellig. En vanlig utfordring er at for mange nøkkeltall brukes, noe som gjør det vanskelig for virksomheten å vite hvilke måletall som er viktigst.

Et BI-verktøy arbeider med målinger og nøkkeltall på ulike måter avhengig av hvordan en virksomhet har valgt å implementere verktøyet. Det er for eksempel viktig å ha blitt enige om hvordan nøkkeltall defineres, hvilke data som ligger til grunn for beregninger av nøkkeltall og selvfølgelig hvilke nøkkeltall som skal brukes. Risikoen på den annen side er at virksomheten jobber med ulike bilder av virkeligheten. Det kan også føre til at en virksomhet styrer mot ulike mål eller ut fra prioriteringer som iblant står mot hverandre (målkonflikter).

BI-verktøy skal helst kunne kombinere ulike datapunkter for å skape så virksomhetsnære nøkkeltall som mulig. Et eksempel fra eiendomsbransjen er at opplysninger om inntekter og antall utleide kvadratmeter finnes som målinger i ulike systemer. Hvis datapunktene kombineres, kan inntekt per kvadratmeter (utleieverdi) følges og analyseres i BI-verktøyet.

Eiendomsselskapet Stena Fastigheter bruker sitt BI-verktøy for å få et godt bilde over eiendommene sine, analysere data, gjøre oppfølgingsarbeidet tilgjengelig, kvalitetssikre data og finne felles arbeidsmåter for å nå de overgripende målene. De la også merke til at de kunne se økt ansvarlighet, engasjement og delaktighet i organisasjonen.

Oppdag hvordan Hypergene kan hjelpe organisasjonen deres med å effektivisere budsjett- og prognoseprosessen, følge opp virksomheten med avanserte analyse- og rapporteringsmuligheter samt arbeide med målstyring på en måte som bryter ned overgripende planer til mål, nøkkeltall og aktiviteter i hele organisasjonen!

Se en 10 minutters video demo her: