Bli inspirert av tidligere webinarer for myndigheter

Her finner du et utvalg av våre mest populære webinarer for myndigheter.

Wodar NO Myndigheter

Slik digitaliserte SiS sin budsjett- og prognoseprosess
Mange myndigheter benytter innfløkte Excel-løsninger i budsjett- og prognoseprosessen. Til dette hører utfordringer som tung administrasjon og en uoversiktlig budsjettprosess. Manuell databehandling innebærer også risiko for feilregistrering og inkonsistent behandling. I dette webinaret forklarer svenske Statens Institutionsstyrelse (SiS) hvordan man der har effektivisert og kvalitetssikret budsjett- og prognoseprosessen ved hjelp av en mer standardisert og digitalisert løsning.

Se webinarDigitalisert virksomhetsstyring for offentlige myndigheter
I dette webinaret forteller vi deg mer om de fem stegene som kreves for å gradvis lykkes med digitaliseringen av virksomhetsstyringen. I bunn og grunn handler det om å gjøre reisen i riktig rekkefølge, der hvert steg bygger på de foregående. Vi viser og forteller både fra et produkt- og prosessperspektiv.

Se webinar

 

Kraftfull løsning for digitalisering av offentlige myndigheters håndtering av nøkkeltall – ny KPI-modul
Det å kunne identifisere, planlegge ut fra og følge opp relevante nøkkeltall er viktig for effektiv styring. Samtidig er det noe som ofte er et tidkrevende arbeid som involverer mange personer. Med manuelt arbeid øker risikoen for dårlig datakvalitet og sporbarheten blir lav. I tillegg lever ofte nøkkeltall sitt eget liv adskilt fra system og dokumentasjon som håndterer virksomhetsplaner og mål.

Se webinar

 

Slik får offentlige etater bedre forutsetninger for å analysere virksomheten
Til tross for digitaliseringens muligheter er det offentliges rapportering fortsatt preget av manuelt og tidkrevende arbeid. De rapporter som leveres, gir sjelden tilstrekkelig støtte for analyse, og sporbarheten er begrenset. I dette webinaret viser vi hvordan du kan automatisere og digitalisere prosessen med å samle inn og presentere data – samt hvordan mulighetene for å forstå og analysere virksomheten dermed kan forbedres kraftig.

Se webinarBedre planlegging og oppfølging med digitalisert støtte for KPI-er
Å identifisere, planlegge ut ifra og følge opp relevante nøkkeltall er sentralt for en effektiv styring. Samtidig er det noe som ofte er et tidkrevende arbeid som involverer mange personer. Med manuelt arbeid øker risikoen for dårlig datakvalitet, og sporbarheten blir lav. Ofte lever også KPI-er et eget liv adskilt fra systemer og dokumentasjon som håndterer forretnings- og virksomhetsplaner samt mål.

Se webinarSlik kan offentlig sektor ressursplanlegge og følge opp virksomheten og prosjekter mer effektivt
I dette webinaret viser vi hvordan tjenesteintensive offentlige etater kan koble bemanningsplanleggingen til virksomhetsplan og aktiviteter – men også til prosjekter. Vi viser hvordan koblingen fører til bedre kontroll og bedre muligheter til å styre og planlegge. Når tidsrapporteringen skjer i samme løsning, får man kraftig støtte til å følge med på hvordan planlagt tid står seg i forhold til brukt tid. 

Se webinar