Budsjett & prognose

Oppnå mer treffsikre resultater ved hjelp av effektivt budsjett- og prognosearbeid gjennom bedre kontroll over planleggingsprosessen, budsjetter som bygger på krav og forutsetninger i virksomheten, og integrasjon med økonomi- og personalsystemer og andre verktøy.

Hypergene bidrar til betraktelig høyere effektivitet, uavhengig av om metoden som benyttes, er driverbasert, kontobasert, rullerende tolvmåneders prognose, nedenfra og opp eller ovenfra og ned.

Støtte for mer effektive budsjett- og prognoseprosesser

Mange controllere og økonomisjefer opplever at budsjett- og prognoseprosessene tar for mye tid – tid som i stedet kunne vært brukt på å videreutvikle virksomheten.

Vi tilbyr en løsning som i løpet av noen få måneder forandrer, kvalitetssikrer og effektiviserer fremgangsmåtene, slik at det frigjøres tid til analyse og planlegging.

Hypergene bidrar til mer effektive budsjett- og prognoseprosesser. Det er enkelt å fordele oppgaver og følge utviklingen når budsjettet utarbeides på ulike nivåer eller i ulike enheter i organisasjonen.

Kjernen i løsningen er prosesstøtten: en motor for arbeidsflyt som strukturerer og overvåker oppgavene som skal utføres, og hvor i prosessen disse oppgavene befinner seg.

Motoren sikrer også effektiv håndtering av et høyt antall brukere. Ved å integrere Hypergene med kildesystemer, som økonomi- og personalsystemer og andre verktøy, får brukeren dessuten tilgang til viktige åpnings- og referanseverdier.

Alle data lagres, konsolideres og følges opp i sanntid, noe som innebærer at hele organisasjonen arbeider ut fra et felles, kvalitetssikret bilde av virkeligheten.

Våre controllere får mer tid til å se framover og støtte forretningen fordi arbeidet deres har blitt mer effektivt.
Anders Nilsson. Anders Nilsson, seniorkontrollør, Sveaskog

Begripelige beløp i budsjettet

Med Hypergene kan brukerne jobbe på en driverbasert måte. Med dette mener vi at budsjetteringen tar utgangspunkt i for eksempel volum og pris i stedet for pengebeløp og kontoer.

Det kan være snakk om antall varer, antall medarbeidere og antall kunder – altså drivere som brukerne har et nært forhold til.

Dermed er det enkelt å forklare beløpene i budsjettet, og verdiene oppdateres automatisk når driverne endres. Det er til og med enkelt å jobbe med periodiserings- og fordelingsnøkler og automatisk koble verdiene i budsjettet til prognoser

Enkelhet bidrar til effektivitet

Det skal være enkelt å jobbe med budsjetter og prognoser i Hypergene. Her spiller ikke bare den effektive prosesstøtten og de omfattende integrasjonsmulighetene inn, men fremfor alt brukervennligheten og enkelheten som preger hele løsningen.

Sporbarhet for avvik, samarbeidsfunksjoner samt rollebasert rapportering og oppfølging er bare noen få eksempler på hvordan systemet bidrar til å gjøre arbeidsdagen enklere.

Det er enkelt å koble modulen for budsjett og prognose sammen med modulen for målstyring og modulen for oppfølging og analyse i Hypergene.

Til sammen utgjør dette en effektiv løsning for virksomhetsstyring, som legger til rette for kontinuerlig og enhetlig kvalitets- og forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Innebygget støtte for:

 • Periodiseringer
 • Kontoføringer
 • Arbeidsflyt for prosesser og autorisasjoner
 • Simuleringer
 • Integrasjon med forretningssystemer
 • Rollebasert rapportering og analyse
 • Notater og kommentarer
 • Varierende periodisitet, 12 løpende måneder etc.

Eksempler på bruksområder:

 • Operatørbaserte adganger
 • Planlegging for HR
 • Planlegging for pengeflyt
 • Investeringer
 • Utstyr, avskrivning og nedbetaling
 • Målstyrning
 • Budsjett og prognose
Dan Belleus web.jpg

Dan Belleus

Head of Sales Norway

+47 469 03 119 E-post Dan